www.higienasprasibas.lv noteikumi


1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Šie pakalpojuma pirkšanas – pārdošanas noteikumi (turpmāk „Noteikumi“), kuri stājas spēkā līdz ar ikonas „Apstiprināt pasūtījumu“ nospiešanu, ir obligāts tiesisks dokuments, kurā ir noteiktas Pircēja un Pārdevēja tiesības un pienākumi, pakalpojuma iegādes un norēķināšanās nosacījumi, pakalpojuma piegādes un atgriešanas kārtība, pušu atbildība un citi ar pakalpojuma pirkšanu – pārdošanu saistīti nolikumi www.higienasprasibas.lv interneta portālā.
1.2. Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā mainīt, labot un papildināt Noteikumus, ņemot vērā tiesiskajos aktos noteiktās prasības.
2. Personas datu aizsardzība
2.1. Jebkura informācija, kura ir saistīta ar personas datiem, un, kura tiek reģistrēta interneta portālā www. higienasprasibas.lv, tiek turēta slepenībā un netiek publiskota.
3. Pircēja tiesības
3.1. Pircējam ir tiesības iegādāties pakalpojumus interneta portālā www. higienasprasibas.lv saskaņā ar šajos Noteikumos noteikto kārtību.
3.2. Pircējam ir tiesības atteikties no pakalpojuma 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no pakalpojuma iegādes brīža, paskaidrojot atgriešanas iemeslu. Par atteikuma tiesību izmantošanu Pircējam ir jāpaziņo rakstiski uz Pārdevēja e-pastu, norādot pakalpojumu, kuru vēlas atgriezt, kā arī tā pasūtījuma numuru.
3.3. Noteikumu punktā 3.2. paredzētās Pircēja tiesības tiek īstenotas saskaņā ar LR MK izdotā Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta pirmajā daļā noteiktajām atteikuma tiesībām.
3.4. Noteikumu punktā 3.2. paredzētās tiesības Pircējs var izmantot tikai tādā gadījumā, ja Pircējs pakalpojumu nav lietojis (tas nozīmē - lejuplādējis).
4. Pircēja saistības
4.1.Pircējam ir pienākums samaksāt par pakalpojumu un pieņemt tos saskaņā ar šajos Noteikumos paredzēto kārtību.
5. Pārdevēja tiesības
5.1. Ja pircējs mēģina kaitēt interneta portāla darba stabilitātei un drošībai vai arī pārkāpj savus pienākumus, pārdevējam ir tiesības tūlīt pat, bez jebkāda brīdinājuma ierobežot vai apturēt Pircēja iespēju izmantot interneta portālu, vai pat atsevišķos gadījumos – likvidēt Pircēja reģistrāciju.
5.2. Pārdevējam ir tiesības, iepriekš nebrīdinot, likvidēt pircēja pasūtījumu tādā gadījumā, ja Pircējs, izvēloties noteikumu punktā 7.2.1. paredzēto apmaksas veidu, nesamaksā par precēm 3 (trīs) darba dienu laikā.
6. Pārdevēja saistības
6.1. Pārdevējs apņemas cienīt un ievērot Pircēja tiesības uz privātumu un viņa personīgo informāciju, kura norādīta interneta portāla reģistrācijas veidlapā, - izņemot tos gadījumus, kuros Pircēja personas dati trešajām personām var tikt atklāti tikai saskaņā ar LR MK izdoto Fizisko personu datu aizsardzības likuma 12. un 13. pantu.
6.2. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītos pakalpojumus uz Pircēja norādīto e-pasta adresi, saskaņā ar 8 punktā paredzētajiem nosacījumiem.
6.3. Ja Pārdevējs dēļ svarīgiem apstākļiem nevar Pircējam piegādāt viņa pasūtīto pakalpojumu, tad Pārdevējs apņemas atgriezt Pircēja priekšapmaksas laikā samaksāto naudu.
7. Pakalpojumu cenas, apmaksāšanas kārtība un termiņi
7.1. Pakalpojumu cenas interneta portālā un sastādītajā rēķinā tiek norādītas bez PVN. (SIA nav PVN maksātājs)
7.2. Pircējs par pakalpojumiem norēķinās vienā no šiem veidiem:
7.2.1. Apmaksa ar bankas pārskaitījumu – tā ir priekšapmaksa, kur Pircējs, izdrukājot rēķinu, pārskaita naudu uz interneta veikala www.higienasprasibas.lv bankas kontu.
7.2.2. Maksāt tiešsaitē izmantojot Swedbank banklink vai maksājumu karti.
7.3. Norēķinoties veidā, kurš paredzēts punktā 7.2.1., Pircējs apņemas par pakalpojumiem samaksāt tūlīt. Ņemot vērā punktā 5.2. paredzēto kārtību, Pārdevējam ir tiesības formēt pakalpojumu sūtījumu un sākt skaitīt pakalpojuma piegādes termiņu no tās dienas, kad tiek saņemta apmaksa.
8. Pakalpojuma piegāde
8.1. Pircējs, pasūtot pakalpojumu, apņemas norādīt e-pastu un kontakttālruni.
8.2. Pārdevējs apņemas piegādāt pakalpojumu Pircējam, ievērojot pakalpojuma aprakstos norādītos termiņus. Vienlaicīgi Pircējs arī piekrīt, ka atsevišķos gadījumos pakalpojuma piegāde var kavēties dēļ neparedzētiem un no pārdevēja neatkarīgiem apstākļiem. Tādā gadījumā Pārdevējam ir nekavējoties jāsazinās ar pircēju un jāsaskaņo pakalpojuma piegādes jautājumus.
8.3. Visos gadījumos, kad Pircējam pakalpojums netiek piegādāts laicīgi Pircēja vainas vai no viņa atkarīgu apstākļu dēļ, Pārdevējam nav jāuzņemas atbildība par šo pakalpojuma piegādes termiņa neizpildi.
8.4. Tādā gadījumā, ja Pircējs, pamatojoties uz punkta 3.2. noteikumiem, atsakās no pirkšanas – pārdošanas līguma, Pircējam ir pienākums apmaksāt visus tiešos pakalpjuma atgriešanas (Pārdevējam) izdevumus, kuri ir saistīti ar nosūtīšanas izcenojumiem. Ja atgriešanu kārto Pārdevējs, tad izmaksu summa tiek atskaitīta no atgriešanai paredzētās naudas, kuru Pircējs pirms tam bija iemaksājis par pakalpojumiem. Ja šī atskaitīšana nesedz visas Pārdevēja prasības, t.i. Pārdevēja izdotā summa par pakalpojuma atgriešanu ir lielāka par pakalpojuma vērtību, Pircējs apņemas 15 (piecpadsmit) dienu laikā samaksāt Pārdevējam atlikušo summu.
9. Atbildība
9.1. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par reģistrācijas formā sniegto datu patiesumu. Ja Pircējs reģistrācijas formā nesniedz precīzus datus, tad pārdevējs neatbild par kļūmēm, kuras radušās dēļ šī iemesla.
9.2. Pircējs atbild par savu pieslēgšanās datu nodošanu trešajām personām. Ja www.higienasprasibas.lv piedāvātos pakalpojumus izmanto trešā persona, pieslēdzoties pie interneta portāla, izmantojot pircēja pieslēgšanās datus, Pārdevējs šo personu uzskata par pircēju.
9.3. Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības tajos gadījumos, ja zaudējumi rodas tad, ja Pircējs nav ņēmis vērā Pārdevēja ieteikumus un Pircēja pienākumus – nav iepazinies ar šiem noteikumiem, kaut gan šāda iespēja Pircējam tika piedāvāta.
9.4. Ja Pārdevēja interneta portālā ir norādes uz citu uzņēmumu, iestāžu, organizāciju vai personu mājas lapām, Pārdevējs nav atbildīgs par tur esošu informācijas saturu vai darbību. Pārdevējs šīs mājas lapas nepieskata, nekontrolē un nepārstāv to uzņēmumus vai personas.
9.5. Rodoties kādiem zaudējumiem, vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešos zaudējumus.
10. Noslēguma noteikumi
10.1. Šie noteikumi ir sastādīti, vadoties pēc LR tiesiskajiem aktiem.
10.2. Uz šo noteikumu pamata izveidojušajām attiecībām, tiek piemērotas LR tiesības.
10.3. Visas nesaskaņas, kuras radušās dēļ šiem noteikumiem, tiek risinātas sarunu ceļā. Ja vienoties neizdodas, strīdi risināmi saskaņā ar LR likumos paredzēto kārtību.

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.